કચ્છી વીસા ઓસવાળ સમાજની આ મહત્વની સંસ્થા છે. મુળ કચ્છના વીસા ઓસવાળ સમાજના સભ્યો એના સભાસદ છે..
..
..
email : ksevasamaj@gmail.com Tel. 022 2371 4674, 022 2377 3032 સંજીવની માટે ફોન નમ્બર - ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૦૫૦, ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૧૫૧आ ब्लोग सेवामा सेवा समाजना बधा कार्यक्रमना फोटाओ, माहीती वगेरे मुकवामां आवशे. आवीज रीते बधा गामोनी वेब साईट फ्री ओफ चार्जथी बनावी आपवामां आवशे.... blog : www.kvoweb.blogspot.com, www.kvoweb.blogspot.in

Wednesday, 4 March 2020

શ્રી કચ્છી વીસા ઓસવાળ સેવા સમાજ - નવનીત કપ કચ્છી ક્રીકેટ ટુર્નામેન્ટ - ફાઈનલ બુધવાર ૦૪.૦૩.૨૦૨૦. સ્થળ - એમઆઈજી ગ્રાઉન્ડ, વાંદરા ઈસ્ટ. સવારના નવ વાગ્યાથી...

શ્રી કચ્છી વીસા ઓસવાળ સેવા સમાજ - નવનીત કપ કચ્છી ક્રીકેટ ટુર્નામેન્ટ - ફાઈનલ બુધવાર ૦૪.૦૩.૨૦૨૦. સ્થળ - એમઆઈજી ગ્રાઉન્ડ, વાંદરા ઈસ્ટ.  સવારના નવ વાગ્યાથી...No comments:

Post a Comment