કચ્છી વીસા ઓસવાળ સમાજની આ મહત્વની સંસ્થા છે. મુળ કચ્છના વીસા ઓસવાળ સમાજના સભ્યો એના સભાસદ છે..
..
..
email : ksevasamaj@gmail.com Tel. 022 2371 4674, 022 2377 3032 સંજીવની માટે ફોન નમ્બર - ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૦૫૦, ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૧૫૧आ ब्लोग सेवामा सेवा समाजना बधा कार्यक्रमना फोटाओ, माहीती वगेरे मुकवामां आवशे. आवीज रीते बधा गामोनी वेब साईट फ्री ओफ चार्जथी बनावी आपवामां आवशे.... blog : www.kvoweb.blogspot.com, www.kvoweb.blogspot.in

Saturday, 4 January 2020

કચ્છી વીસા ઓસવાળ સેવા સમાજ - શૈક્ષણીક સન્માન -શ્રૃત ગુણ ગૌરવ એવોર્ડ શનિવાર તારીખ ૦૪.૦૧.૨૦૨૦

કચ્છી વીસા ઓસવાળ સેવા સમાજ - શૈક્ષણીક સન્માન -શ્રૃત ગુણ ગૌરવ એવોર્ડ શનિવાર તારીખ ૦૪.૦૧.૨૦૨૦


No comments:

Post a comment