કચ્છી વીસા ઓસવાળ સમાજની આ મહત્વની સંસ્થા છે. મુળ કચ્છના વીસા ઓસવાળ સમાજના સભ્યો એના સભાસદ છે..
..
..
email : ksevasamaj@gmail.com Tel. 022 2371 4674, 022 2377 3032 સંજીવની માટે ફોન નમ્બર - ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૦૫૦, ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૧૫૧आ ब्लोग सेवामा सेवा समाजना बधा कार्यक्रमना फोटाओ, माहीती वगेरे मुकवामां आवशे. आवीज रीते बधा गामोनी वेब साईट फ्री ओफ चार्जथी बनावी आपवामां आवशे.... blog : www.kvoweb.blogspot.com, www.kvoweb.blogspot.in

Sunday, 22 January 2017

શૈક્ષણિક સન્માન સમારંભ રવિવાર ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭.શૈક્ષણિક સન્માન સમારંભ રવિવાર ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭.

વ્યક્તિગત ફોટાઓ માટે અહીં અથવા કાર્યાલયમાં સમ્પર્ક જરુર કરવો.No comments:

Post a Comment