કચ્છી વીસા ઓસવાળ સમાજની આ મહત્વની સંસ્થા છે. મુળ કચ્છના વીસા ઓસવાળ સમાજના સભ્યો એના સભાસદ છે..
..
..
email : ksevasamaj@gmail.com Tel. 022 2371 4674, 022 2377 3032 સંજીવની માટે ફોન નમ્બર - ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૦૫૦, ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૧૫૧आ ब्लोग सेवामा सेवा समाजना बधा कार्यक्रमना फोटाओ, माहीती वगेरे मुकवामां आवशे. आवीज रीते बधा गामोनी वेब साईट फ्री ओफ चार्जथी बनावी आपवामां आवशे.... blog : www.kvoweb.blogspot.com, www.kvoweb.blogspot.in

Wednesday, 15 June 2016

संस्थानी प्रवृत्तिओ अने फोटाओ .... गाम/संस्थानी वेब साईटनी यादी.....संस्थानी प्रवृत्तिओ अने फोटाओ .... गाम/संस्थानी वेब साईटनी यादी.....
नाराणपुर

BIDADA

BIDADA SARVODAY TRUST 

BHUJPUR

KANDAGARA

BERAJA

LUNI

HALAPUR

ASAMBIA MOTA

ASAMBIA NANA

BADA

BAGDA

BAROI

BHADIA NANA

BHARAPUR

BHINSARA

CHHASARA

CHUNADI

DEPA

DESALPUR

DON

DURGAPUR (NAVAVAS)

FARADI

GAJOD

GELADA

GODHARA

GUNDALA

KAPAYA

KARAGHOGHA

MOTI KHAKHAR

NANI KHAKHAR

KODAY

KUNDARODI

LAKHAPUR

LAYJA

MERAU

MOKHA

MUNDRA

NANGALPUR

NAVINAR

PATRI

PRAGPUR

PRATAPUR

PUNADI

RAMANIA

RATADIYA (GANESHWALA)

RAYAN

WADALA

UNDOTH

CHIYASAR

NARANPUR


SADAU

SAMAGHOGHA

TALWANA

TODA

TUNDA

TRAGADI-SAMBHAVPUR

TUMBDI

VAANKI

BAMBHDAI

BAYATH

BHOJAY

CHANGDAI

DEDHIA

DUMRA

GADHSHISHA

HAMLA MANJAL

KHARUA

KOKALIYA

KOTDA ROHA

KOTDI MAHADEVPURI

LATHEDI

MAKDA

MANJAL RELADIA

MAPAR

MOTHARA

NAGRECHA

NAREDI

MOTA RATADIA

NANA RATADIA

RAYDHANJAR

SABHRAI

SANOSARA

SHERDI

VAANDH

VARANDI MOTI

VIDH

VINZAN

KVO, BHUJ

श्री केवीओ स्थानकवासी जैन महाजन, चिंचपोकली, मुंबई...

दादर स्थानक - श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ....

डुमरा जैन बोर्डींग गोधरा कन्या छात्रालय

श्री कच्छी वीसा ओसवाळ सेवा समाज 

No comments:

Post a Comment