કચ્છી વીસા ઓસવાળ સમાજની આ મહત્વની સંસ્થા છે. મુળ કચ્છના વીસા ઓસવાળ સમાજના સભ્યો એના સભાસદ છે..
..
..
email : ksevasamaj@gmail.com Tel. 022 2371 4674, 022 2377 3032 સંજીવની માટે ફોન નમ્બર - ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૦૫૦, ૦૨૨ ૨૩૭૧ ૫૧૫૧आ ब्लोग सेवामा सेवा समाजना बधा कार्यक्रमना फोटाओ, माहीती वगेरे मुकवामां आवशे. आवीज रीते बधा गामोनी वेब साईट फ्री ओफ चार्जथी बनावी आपवामां आवशे.... blog : www.kvoweb.blogspot.com, www.kvoweb.blogspot.in

Thursday, 10 March 2016

ब्लोग बनाववानुं कामकाज चालु छे.......

आ ब्लोग सेवामा सेवा समाजना बधा कार्यक्रमना फोटाओ, माहीती वगेरे मुकवामां आवशे. आवीज रीते बधा गामोनी वेब साईट फ्री ओफ चार्जथी बनावी आपवामां आवशे...

खबर पत्रीकामां जाहेरातो आपी अमुक गामना प्रतीनीधीओने बोलाववामां आवशे अने समजण आपवामां आवशे. सफळता मळतां बधा ज गामो, समाजनी बधी संस्थाओने आवरी लेवामां आवशे...


नीचे बोक्षमां कोमेन्ट मुकवानी सगवड छे जे एप्रुव थतां पोस्ट नीचे देखाशे....


1 comment:

  1. आ ब्लोगनी कोई पण पोस्ट उपर वांचक के दर्शक आ लखेल छे एम कोमेन्ट के भाव प्रतीभाव मुकी शके छे अने आ ब्लोगना एडमीन के ओथर एने जोई वांची एप्रुव करशे पछी ए देखाशे.

    ReplyDelete